FAALİYET ALANLARIMIZ

 

 • Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Taşınmaz satın alarak istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Şirket kurarak istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Genel yolla Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • İkamet izni alınması ve uzatılması,
 • Çalışma izni alınması ve uzatılması,
 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması,
 • Sınır dışı edilme (deport) kararına itiraz ve idari dava açılması,
 • Gemilerin, hava araçlarının ve tüzel kişilerin uyrukluğuna dair doğacak hukuki ihtilafların çözümü,
 • Mavi Kart ve Turkuaz kart alınması,
 • Yurt dışında verilmiş mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz davası,
 • Hukuki danışmanlık hizmeti.

 

 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
 • Şirket kurma, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve sair işlemler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve ortaklar arası ilişkinin tesisi,
 • Ticaret sicilinde tescil, tadil ve terkinlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemler,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Rekabet hukukuna dayalı dava ve diğer hukuki yardım talepleri,
 • Şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri,
 • Şirketlerin sona ermesi, tasfiyesinin yapılması, gerekliyse iflas, iflas erteleme, konkordato gibi hukuki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
 • Hukuki danışmanlık.

 

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • Haksız işgal tazminatı(ecrimisil) davası,
 • Önalım, alım ve geri alım davası,
 • Ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Aile konutu şerhi konulması,
 • İntifa, oturma hakkı, rehin, kaynak, mecra ve diğer sınırlı ayni hakların tesis edilmesi işlemleri,
 • Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi, bu sözleşmeye dayalı tapu tescil ile sözleşmeye aykırılık davası,
 • Kira ve hasılat kirası sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi, tapuya tescil süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ihlali davaları,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.

 

 • Enerji projelerinin hazırlanması, bu kapsamda teknik ve hukuki due diligence,
 • Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nezdinde olmak üzere gerekli idari izinlerin alınması,
 • Enerji Hukuku alanında faaliyet gösterecek ortak girişim ve şirket kurma; finansman sağlama,
 • Güneş enerji santrali kurulum, enerji dağıtım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Hukuki danışmanlık.

 

 • Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
 • Haksız fiil kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşmelerden doğan alacak, kazanç kaybı ve diğer maddi ve manevi tazminat davası,
 • Malpraktis (Hekim hatası) dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu ihlali sebepli maddi ve manevi tazminat davası,
 • Nişanın bozulması dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

 

 • Mal rejimi değişikliği(Evlilik sözleşmesi) yapılması,
 • Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boş nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ziynet alacağı davası,
 • Nişanlanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Nişanın bozulması sonrasında hediyelerin geri verilmesi davası,
 • 6284 Sayılı Kanununa dayalı uzaklaştırma, kimlik bilgilerinin gizlenmesi, çalıştığı iş yerinin değiştirilmesi, isim soy ismin değiştirilmesi ve diğer hukuki talepler,
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Yurt dışında verilmiş boşanma ve diğer aile hukuku kararlarının tanıma ve tenfiz davaları,
 • Nafaka ve tazminat kararlarının icra edilmesi,
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

 

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname hazırlanması,
 • Mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın ihlalinden kaynaklanan tenkis davası,
 • Veraset ilamı çıkarılması,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

 

 • Şirket ana sözleşmeleri hazırlama,
 • Ana sözleşme değişiklikleri yapma,
 • İş sözleşmeleri hazırlama,
 • Barter sözleşmeleri hazırlama,
 • Reklam sözleşmeleri hazırlama,
 • Alım-satım sözleşmeleri hazırlama,
 • İnşaat sözleşmeleri hazırlama,
 • Kira sözleşmeleri yapma değişiklik önerme ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması,
 • Taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi,
 • Sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların, konuların tespiti,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Hukuki danışmanlık, sözleşme hazırlanması, iş ve dava takibi.

 

 • Trafik kazası dolayısıyla meydana gelen maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Araç hasar değer kaybı talepleri,
 • Söz konusu süreçlerin yürütülmesinde sigorta şirketine başvuru yapılması, gerekli görülmesi halinde Sigorta Tahkim Kuruluna başvuru yapılması, gerekli görülmesi halinde dava açılması ve takibi,
 • Sigortaya dayalı alacak, tazminat, hayat ve maluliyet sigortası davası,
 • Ölümlü trafik kazaları tazminat davaları,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Hava ve deniz sigortası uyuşmazlıkları,
 • Ferdi kazalar ve kaskoya ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

 

 • Şirketlere/kurumlara özel kişisel veri envanteri hazırlanması,
 • Verbis kayıt ve bildirim aşamalarının şirkete/kuruma özel olarak gerçekleştirilmesi,
 • Veri minimizasyonu çalışmalarının yapılması,
 • Şirket/kurum üst yönetim ve çalışanlarına; görev ve yetkileri özelinde kişisel verileri koruma farkındalık ve bilgi güvenliği eğitimleri verilmesi,
 • Şirketin/kurumun kişisel verileri koruma mevzuatı ve uygulamaları hakkında farkındalık ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve tespit raporunun hazırlanması,
 • Aydınlatma metinleri, katmanlı aydınlatma metinleri ve açık rıza beyanı metinlerinin şirkete/kuruma özel hazırlanması,
 • Ticari sözleşmeler başta olmak üzere ticari faaliyetlerde kullanılan metinlerin işletme/kurum faaliyetine özel olarak kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
 • İş hukukunda kullanılan metinlerin kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
 • Şirket/kurumların internet sitesi-mobil uygulamaları-çağrı merkezleri-fiziksel mekan gibi veri toplama kanallarının kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
 • Şirketlerin/kurumların kişisel verileri koruma mevzuatına uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
 • Kişisel verilerin korunmasında uygulamaya alınması gereken politika ve prosedürlerin şirkete/kuruma özel hazırlanması,
 • İlgili kişi ve kişisel verileri koruma kurulunun başvuru ve taleplerinde gerekli resmî yazışmaların yürütülmesi ve taleplerin yönetilmesi,
 • Hukuki danışmanlık.

 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • Rekabet yasağı sözleşmesinin hazırlanması,
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İhtiyari veya zorunlu arabuluculuk süreçlerinin takibi,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan başta haksız feshe dayalı alacak ve tazminat davası,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Hizmet tespiti davası,
 • Sendikal tazminat davası,
 • Avukatlık danışma hizmetleri, dilekçe yazımı.

 

 • İptal davaları ve yürütmenin durdurulması talepleri,
 • Tam yargı (tazminat) davası,
 • Vergi cezalarına itiraz,
 • Vergi cezalarının iptali davası,
 • Trafik cezaları ve diğer idari cezalara itiraz ve iptal davası,
 • Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası.

 

 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerince görülen ceza davaları,
 • İnfaz hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü,
 • Cezaevi görüşmeleri ve cezaevi uygulamaları dolayısıyla meydana gelen problemlerin çözümü,
 • Yakalama, el koyma, arama gibi koruma tedbirlerine itiraz etme,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Ceza davalarında soruşturmayla kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davalarında mağdur yahut müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz kanun yolları ile karar düzeltilme başvuruları,
 • Hukuki danışmanlık.