6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

Avukat Elif MERİÇ, veri sorumlusu olarak danışanlarının, müvekkillerinin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Elif MERİÇ Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi, 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır.

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin islenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme aşamalarını içeren her türlü faaliyettir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi


Avukat Elif MERİÇ, internet üzerinden web sitesinde ve hukuk bürosunda islenme ihtimali
bulunan verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur. Aşağıda yer alan verileriniz ofiste fiziksel olarak hazırlanan formlar veya internet sitesi üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda toplanabilecektir:

İletişim bölümündeki bilgi formunu kullanarak bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz ad ve soyisim, e-mail ve telefon numaranız ve form içeriğinde verdiğiniz kişisel bilgiler tarafımızdan toplanarak islenebilecektir. Hukuki zorunluluk nedeniyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, internet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler toplanabilmekte veya islenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz; avukatlık hizmet ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Avukat Elif MERİÇ tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım sekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,


Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Avukat Elif MERIÇ yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri isleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi onayınız doğrultusunda paylaşılabilmekte veya aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Avukat Elif MERİÇ’e başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri islenip islenmediğini ögrenme,
b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Taleplerinizi mektup, telefon veya e-mail yoluyla, şahsen başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Açık Rıza veya Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak ofis adresinde veya web sitesi üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, islendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan isin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere islenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Veri Sorumlusunun Kimliği


Ad, Soyad ve Unvan: Avukat Elif MERİÇ

Web Adresi : https://elifmeric.av.tr/

E-mail : info@elifmeric.av.tr

Telefon Numarası : 0232 332 15 54

Adres : Hürriyet Mah. Mehmet Akif Cad. No:4/6 D:110 Eroğlu Is Merkezi Şirinyer Buca/İZMİR